Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

1. Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek prodávajícího, kterým je fyzická osoba Ing. Věra Nižníková NIMPEX, se sídlem Řadová 675, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO 65635302, zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Liberce.

2. Reklamace veškerého zboží se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů,. Je-li kupující spotřebitelem, reklamace zboží se řídí také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3. Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se s tímto Reklamačním řádem předem seznámil.

II. Odpovědnost za vady vůči podnikatelům

Odpovědnost prodávajícího za vady

1. Zboží je vadné, jestliže není v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, je zboží vadné, jestliže není v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Zboží je vadné také tehdy, neodpovídá-li jakost nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za vadu, kterou má zboží v okamžiku jeho převzetí, byť se vada projeví až později. Prodávající odpovídá kupujícímu i za vadu, která vznikne později a kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3. Prodávající odpovídá za to, že vlastnosti zboží budou v souladu s prohlášením o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným zacházením nebo neodbornou instalací, mechanickým poškozením. Prodávající neodpovídá ani za vady spočívající v běžném opotřebení.

Záruka za jakost (smluvní záruka)

1. Prodávající přebírá záruku za jakost zboží. Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

2. Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho sídlo a identifikační číslo a sdělení, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení zboží, prodejku nebo fakturu obsahující uvedené údaje.

Lhůty pro uplatnění reklamace

1. Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

2. Kupující musí vadu zboží oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, kupující musí vadu zboží oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí věci. Při nedodržení uvedených lhůt nemá kupující žádná práva z vadného plnění.

3. Kupující nemá práva z vadného plnění ani tehdy, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo vadu lstivě zastřel.

4. Záruční vady musí být oznámeny prodávajícímu v záruční době.

Práva z vadného plnění

1. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na:

 • dodání nového zboží nebo dodání chybějícího zboží,

 • opravu zboží,

 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 • odstoupení od kupní smlouvy.

2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady v rámci reklamace, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na:

 • odstranění vady, anebo

 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

4. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

5. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel, s výjimkami uvedenými v § 2110 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

III. Odpovědnost za vady vůči spotřebitelům

Jakost při převzetí (shoda s kupní smlouvou)

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména pak odpovídá za to, že zboží:

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,

 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Prodávající odpovídá za to, že vlastnosti zboží budou v souladu s prohlášením o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

4. Prodávající neodpovídá za vadu zboží v těchto případech:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 • opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,

 • u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

 • vyplývá-li to z povahy věci.

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným zacházením nebo neodbornou instalací, mechanickým poškozením

Zákonná povinnost z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá za vadu zboží, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Záruka za jakost (smluvní záruka)

1. Prodávající přebírá záruku za jakost zboží. Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

2. Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho sídlo a identifikační číslo a sdělení, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení zboží, prodejku nebo fakturu obsahující uvedené údaje.

Lhůty pro uplatnění reklamace

1. Kupující je povinen oznámit vadu zboží prodávajícímu ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

2. Záruční vady musí být oznámeny prodávajícímu v záruční době.

Práva z vadného plnění

A. Práva kupujícího při nedostatku jakosti při převzetí

Tento díl A. se použije v případech těch vad zboží, které na zboží existují již v okamžiku jeho převzetí kupujícím.

1. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na:

 • dodání nového zboží nebo dodání chybějícího zboží,

 • opravu zboží,

 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 • odstoupení od kupní smlouvy.

2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady v rámci reklamace, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na:

 • odstranění vady, anebo

 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

4. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

5. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel, s výjimkami uvedenými v § 2110 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

B. Práva kupujícího v rámci zákonné povinnosti z vadného plnění

Tento díl B. se použije v případech těch vad zboží, které se na zboží vyskytnou (tj. které vzniknou) až po převzetí zboží kupujícím.

1. Není-li zboží ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na:

 • dodání nového zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

 • výměnu součásti zboží, týká-li se vada pouze součásti zboží,

 • odstoupení od smlouvy, není-li možné dodat nové zboží nebo vyměnit součást zboží,

 • odstranění vady, jsou-li shora uvedené nároky vzhledem k povaze vady neúměrné a vadu lze bez zbytečného odkladu odstranit.

2. V případě odstranitelné vady, pokud nemůže kupující zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (3x stejná vada téhož výrobku nebo 4x různá vada téhož výrobku) nebo pro větší počet vad (4 různé vady na jednom výrobku), má kupující právo na:

 • dodání nového zboží,

 • výměnu součásti zboží,

 • odstoupení od smlouvy.

3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží, na výměnu součásti zboží nebo na jeho opravu, nebo v případě, že prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže, má kupující právo na:

 • přiměřenou slevu.

4. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující právo na:

 • přiměřenou slevu.

IV. Způsob uplatnění reklamace

1. Reklamaci je nutno uplatnit u prodávajícího, nejlépe v sídle firmy a to osobně, písemně, e-mailem, případně může kupující využít vzorový reklamační formulář, který je ke stažení na webových stránkách prodávajícího.

2. Reklamace zboží musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

 • je-li kupující spotřebitelem: jméno, příjmení a bydliště,

 • označení reklamovaného zboží,

 • číslo objednávky,

 • datum převzetí zboží,

 • datum zjištění vady zboží,

 • popis reklamované vady,

 • zvolený způsob vyřízení reklamace,

 • kontaktní údaje kupujícího: e-mail a telefon, příp. fax.

3. Součástí reklamace musí být kopie dokladů související se zbožím (faktura, prodejka, záruční list aj.). Nemá-li kupující tyto doklady, je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího jiným způsobem.

4. Kupující je povinen předložit prodávajícímu reklamované zboží včetně všech jeho součástí a příslušenství. Reklamované zboží je nutno předat prodávajícímu spolu s reklamací a doklady souvisejícími se zbožím, nebo bez zbytečného odkladu po podání reklamace. Zboží je možné předat prodávajícímu osobně, nebo řádně zabalené doporučenou zásilkou (ne na dobírku – zásilky, které kupující pošle na dobírku, nebudou převzaty).

5. Pokud kupující nezvolí včas způsob vyřízení reklamace, řídí se jeho nároky, je-li podnikatelem, § 2106 a násl., a je-li spotřebitelem, § 2169 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

6. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění reklamace je potvrzení předáno ihned.

Vyřízení reklamace

1. Je-li kupujícím spotřebitel, prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout do 30 dnů.

Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Lhůtu pro vyřízení reklamace je možné prodloužit po domluvě s kupujícím. Není-li reklamace vyřízena ve stanovené nebo s kupujícím dohodnuté lhůtě, má se za to, že došlo k podstatnému porušení kupní smlouvy.

2. Lhůta pro rozhodnutí o reklamaci a lhůtě pro vyřízení reklamace není závazná ve vztahu ke kupujícímu, který je podnikatelem.

3. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího na ukončení reklamace buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, byla-li prováděna, a době trvání reklamace. Byla-li reklamace zamítnuta, uvede prodávající v potvrzení důvod jejího zamítnutí.

4. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato do reklamace.

5. V případě, že reklamace bude vyřízena dodáním nového zboží, neběží v souladu s platnou právní úpravou ohledně nového zboží nová záruka, ale pouze pokračuje běh stávající záruky. Kupujícímu tak po výměně zboží nevzniká nárok na novou záruční dobu v délce 24 měsíců.


 

Náhrada nákladů a náhrada škody

1. U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (například dopravné, balné, poštovné, vypracování znaleckého posudku apod.).

2. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z titulu náhrady škody.

Vrácení zboží v případech, kdy na to nemá kupující nárok

1. Prodávající je oprávněn, nikoliv povinen, přijmout od kupujícího vrácené zboží i v případech, kdy na takový postup nemá kupující nárok. Pakliže prodávající přistoupí na vrácení zboží, na které není jinak zákonný nárok, vyhrazuje si právo účtovat kupujícímu storno poplatek:

 • 10% z původní hodnoty zboží (počítá se z částky bez DPH) při vrácení zboží v balení stanoveném výrobcem,

 • 20% z původní hodnoty zboží (počítá se z částky bez DPH) při vrácení zboží upraveného na přání kupujícího.

V. Řešení sporů

1. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího za účelem mimosoudního řešení sporů plynoucích z kupní smlouvy. Za tímto účelem může kupující kontaktovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či osobně na všech pobočkách prodávajícího nebo může doručit svůj podnět v písemné formě na adresu sídla prodávajícího.

2. Není-li kupující spokojen zejména s vyřízením reklamace, může neprodleně kontaktovat prodávajícího na tel: 485140386 nebo mobilu 607 505 789.

3. Kupující má právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, která může v dané oblasti postihnout jednání prodávajícího v rozporu s ustanoveními § 13 a § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, která upravují průběh reklamačního řízení po formální stránce.

4. Kupující se může obrátit na soud, má-li být rozhodnuto o ostatních jeho nárocích, zejména není-li kupující spokojen s vyřízením reklamace po obsahové stránce (např. prodávající zamítnul reklamaci, reklamace nebyla uznána, nároky kupujícího nebyly uspokojeny dostatečně, apod.).

VI. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající uvítá náměty a připomínky ke zboží, nabízeným službám a pracovníkům, které mohou kupující zasílat na e-mail: niznikova@volny.cz

2. V ostatních záležitostech neupravených tímto Reklamačním řádem se použijí zákonná ustanovení uvedená v článku I. odst. 2.

3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.9.2017.